M&D Unicode Version 1.00;November 15, 2020;FontCreator 11.5.0.2430 32-bit 总共642个字符码位,分配在以下区块:
区块 百分比 总码位数 总字符数
基本拉丁文
75.78%

75.78%

128 97
拉丁文-1补充
75%

75%

128 96
拉丁文扩充-A
3.13%

3.13%

128 4
拉丁文扩充-B
1.92%

1.92%

208 4
空白修饰字母
11.25%

11.25%

80 9
希腊文和科普特文
6.94%

6.94%

144 10
一般标点符号
13.39%

13.39%

112 15
货币符号
8.33%

8.33%

48 4
似字母符号
10%

10%

80 8
数学运算符号
4.69%

4.69%

256 12
零杂符号
4.69%

4.69%

256 12
中日韩符号和标点
100%

100%

64 64
平假名
96.88%

96.88%

96 93
片假名
100%

100%

96 96
注音符号
75%

75%

48 36
谚文兼容字母
53.13%

53.13%

96 51
汉文标注号
100%

100%

16 16
圈型中日韩字母和月份
0.39%

0.39%

256 1
中日韩兼容字符
1.56%

1.56%

256 4
中日韩统一表意文字扩展A
0.05%

0.05%

6592 3
中日韩统一表意文字
0.01%

0.01%

20992 2
谚文音节
0.02%

0.02%

11184 2
字母变体显现形式
2.5%

2.5%

80 2
特殊区域
6.25%

6.25%

16 1
合计:
1.55%

1.55%

41360 642