E Futura Normal 001.003 总共245个字符码位,分配在以下区块:
区块 百分比 总码位数 总字符数
基本拉丁文
74.22%

74.22%

128 95
拉丁文-1补充
96.88%

96.88%

128 124
拉丁文扩充-A
2.34%

2.34%

128 3
拉丁文扩充-B
0.48%

0.48%

208 1
空白修饰字母
5%

5%

80 4
一般标点符号
12.5%

12.5%

112 14
似字母符号
1.25%

1.25%

80 1
数学运算符号
0.39%

0.39%

256 1
专用区
0.03%

0.03%

6400 2
合计:
3.26%

3.26%

7520 245