☞ZineSlabDis-XBoldRomanExp Version 4.301; 2001; ttfautohint (v1.5);com.myfonts.easy.fontfont.zine-slab.dis-xbold-roman-exp.wfkit2.version.38Wm图片样张
字体家族: ZineSlabDis-XBoldRomanExp
字体风格:
字体版本: Version 4.301; 2001; ttfautohint (v1.5);com.myfonts.easy.fontfont.zine-slab.dis-xbold-roman-exp.wfkit2.version.38Wm
书体类型:
字符数: 270
字形数: 233
字重:
字宽:
文字:
区块:
来源类型:
文件格式:
授权方式: 字客网标注的授权方式仅供参考请自行核实,商业使用请自行联系版权方购买商业授权。
字体嵌入许可:
游客:文明上网,理性发言。
暂无评论
展开更多