FF Daxline Pro Black Regular Version 7.504; 2010; Build 1021;com.myfonts.easy.fontfont.daxline.pro-black.wfkit2.version.4gnd图片样张
字体家族: FF Daxline Pro Black
字体风格:
字体版本: Version 7.504; 2010; Build 1021;com.myfonts.easy.fontfont.daxline.pro-black.wfkit2.version.4gnd
书体类型:
字符数: 732
字形数: 743
字重:
字宽:
文字:
区块:
来源类型:
文件格式:
授权方式: 字客网标注的授权方式仅供参考请自行核实,商业使用请自行联系版权方购买商业授权。
字体嵌入许可:
字体公司:
字体设计师:
游客:文明上网,理性发言。
暂无评论
展开更多