Merriweather Sans ExtraBold Version 1.003; ttfautohint (v0.93.8-669f) -l 7 -r 28 -G 0 -x 13 -w
字体家族: Merriweather Sans
字体风格:
字体版本: Version 1.003; ttfautohint (v0.93.8-669f) -l 7 -r 28 -G 0 -x 13 -w "" -W -c
书体类型:
字符数: 245
字形数: 221
字重:
字宽:
文字:
区块:
来源类型:
文件格式:
授权方式: 字客网标注的授权方式仅供参考请自行核实,商业使用请自行联系版权方购买商业授权。
字体嵌入许可:
字体公司:
字体设计师:
游客:文明上网,理性发言。
暂无评论
展开更多