Lugano Striped Version 1.000 | web-ttf 总共344个字符码位,分配在以下区块:
区块 百分比 总码位数 总字符数
基本拉丁文
75%

75%

128 96
拉丁文-1补充
67.19%

67.19%

128 86
拉丁文扩充-A
80.47%

80.47%

128 103
拉丁文扩充-B
2.4%

2.4%

208 5
空白修饰字母
10%

10%

80 8
组合音标附加符号
0.89%

0.89%

112 1
希腊文和科普特文
0.69%

0.69%

144 1
拉丁文扩充增补
3.13%

3.13%

256 8
一般标点符号
14.29%

14.29%

112 16
货币符号
6.25%

6.25%

48 3
似字母符号
3.75%

3.75%

80 3
数学运算符号
4.69%

4.69%

256 12
几何形状
1.04%

1.04%

96 1
专用区
0.02%

0.02%

6400 1
合计:
4.21%

4.21%

8176 344