Aa小星星(简繁) Version 1.000 总共10506个字符码位,分配在以下区块:
区块 百分比 总码位数 总字符数
基本拉丁文
75.78%

75.78%

128 97
拉丁文-1补充
100%

100%

128 128
拉丁文扩充-A
14.06%

14.06%

128 18
拉丁文扩充-B
4.81%

4.81%

208 10
国际音标扩展
2.08%

2.08%

96 2
空白修饰字母
13.75%

13.75%

80 11
希腊文和科普特文
33.33%

33.33%

144 48
西里尔文
25.78%

25.78%

256 66
拉丁文扩充增补
0.39%

0.39%

256 1
一般标点符号
21.43%

21.43%

112 24
货币符号
2.08%

2.08%

48 1
似字母符号
7.5%

7.5%

80 6
数字形式
34.38%

34.38%

64 22
箭头符号
7.14%

7.14%

112 8
数学运算符号
14.84%

14.84%

256 38
零杂技术符号
0.39%

0.39%

256 1
圈型字母数字
37.5%

37.5%

160 60
制表符
87.5%

87.5%

128 112
区块组件
90.63%

90.63%

32 29
几何形状
100%

100%

96 96
零杂符号
71.88%

71.88%

256 184
什锦符号
83.33%

83.33%

192 160
零杂数学符号-A
39.58%

39.58%

48 19
补充箭头符号-A
100%

100%

16 16
表意文字结构描述字符
75%

75%

16 12
中日韩符号和标点
54.69%

54.69%

64 35
平假名
90.63%

90.63%

96 87
片假名
92.71%

92.71%

96 89
注音符号
77.08%

77.08%

48 37
圈型中日韩字母和月份
4.69%

4.69%

256 12
中日韩兼容字符
4.3%

4.3%

256 11
中日韩统一表意文字
42.34%

42.34%

20992 8887
专用区
0.27%

0.27%

6400 17
竖式标点
62.5%

62.5%

16 10
中日韩兼容形式
84.38%

84.38%

32 27
小写变体
78.13%

78.13%

32 25
半形和全形字符
41.67%

41.67%

240 100
合计:
33.01%

33.01%

31824 10506