☞LegatoSC-BoldExpert Version 4.460 2004; ttfautohint (v1.5);com.myfonts.easy.fontfont.ff-legato.sc-bold-expert.wfkit2.version.38KA图片样张
字体家族: LegatoSC-BoldExpert
字体风格:
字体版本: Version 4.460 2004; ttfautohint (v1.5);com.myfonts.easy.fontfont.ff-legato.sc-bold-expert.wfkit2.version.38KA
书体类型:
字符数: 271
字形数: 240
字重:
字宽:
文字:
区块:
来源类型:
文件格式:
授权方式: 字客网标注的授权方式仅供参考请自行核实,商业使用请自行联系版权方购买商业授权。
字体嵌入许可:
游客:文明上网,理性发言。
暂无评论
展开更多