☞ConduitMdSCITC TT Version 1.00; ttfautohint (v1.5);com.myfonts.easy.itc.conduit.medium-sc.wfkit2.version.4a3p图片样张
字体家族: ConduitMdSCITCTT
字体风格:
字体版本: Version 1.00; ttfautohint (v1.5);com.myfonts.easy.itc.conduit.medium-sc.wfkit2.version.4a3p
书体类型:
字符数: 287
字形数: 249
字重:
字宽:
文字:
区块:
来源类型:
文件格式:
授权方式: 字客网标注的授权方式仅供参考请自行核实,商业使用请自行联系版权方购买商业授权。
字体嵌入许可:
游客:文明上网,理性发言。
暂无评论
展开更多