☞ZineSansDis-BoldRoman Version 4.301; 2001; ttfautohint (v1.5);com.myfonts.easy.fontfont.zine-sans.dis-bold-roman.wfkit2.version.38aa图片样张
字体家族: ZineSansDis-BoldRoman
字体风格:
字体版本: Version 4.301; 2001; ttfautohint (v1.5);com.myfonts.easy.fontfont.zine-sans.dis-bold-roman.wfkit2.version.38aa
书体类型:
字符数: 270
字形数: 233
字重:
字宽:
文字:
区块:
来源类型:
文件格式:
授权方式: 字客网标注的授权方式仅供参考请自行核实,商业使用请自行联系版权方购买商业授权。
字体嵌入许可:
字体公司:
游客:文明上网,理性发言。
暂无评论
展开更多