Atomic Age Regular Version 1.008; ttfautohint (v1.4.1) -l 6 -r 46 -G 0 -x 0 -H 200 -D latn -f none -m
字体家族: Atomic Age
字体风格:
字体版本: Version 1.008; ttfautohint (v1.4.1) -l 6 -r 46 -G 0 -x 0 -H 200 -D latn -f none -m "" -w g -X ""
书体类型:
字符数: 539
字形数: 559
字重:
字宽:
文字:
区块:
来源类型:
文件格式:
授权方式: 字客网标注的授权方式仅供参考请自行核实,商业使用请自行联系版权方购买商业授权。
字体嵌入许可:
字体公司:
字体设计师:
游客:文明上网,理性发言。
暂无评论
展开更多