Koruri Semibold Version 1.00 总共7966个字符码位,分配在以下区块:
区块 百分比 总码位数 总字符数
基本拉丁文
75.78%

75.78%

128 97
拉丁文-1补充
100%

100%

128 128
拉丁文扩充-A
100%

100%

128 128
拉丁文扩充-B
100%

100%

208 208
国际音标扩展
100%

100%

96 96
空白修饰字母
100%

100%

80 80
组合音标附加符号
73.21%

73.21%

112 82
希腊文和科普特文
83.33%

83.33%

144 120
西里尔文
99.61%

99.61%

256 255
西里尔文补充
50%

50%

48 24
希伯来文
73.21%

73.21%

112 82
泰文
0.78%

0.78%

128 1
音标扩展
36.72%

36.72%

128 47
音标扩展补充
15.63%

15.63%

64 10
组合音标附加符号补充
9.38%

9.38%

64 6
拉丁文扩充增补
100%

100%

256 256
希腊文扩充
91.02%

91.02%

256 233
一般标点符号
57.14%

57.14%

112 64
上标和下标
70.83%

70.83%

48 34
货币符号
35.42%

35.42%

48 17
似字母符号
46.25%

46.25%

80 37
数字形式
75%

75%

64 48
箭头符号
40.18%

40.18%

112 45
数学运算符号
37.5%

37.5%

256 96
零杂技术符号
6.25%

6.25%

256 16
控制图像
60.94%

60.94%

64 39
圈型字母数字
28.75%

28.75%

160 46
制表符
75.78%

75.78%

128 97
区块组件
100%

100%

32 32
几何形状
31.25%

31.25%

96 30
零杂符号
16.41%

16.41%

256 42
什锦符号
20.83%

20.83%

192 40
零杂数学符号-A
8.33%

8.33%

48 4
补充数学运算符号
5.47%

5.47%

256 14
拉丁文扩充-C
9.38%

9.38%

32 3
补充标点符号
2.34%

2.34%

128 3
中日韩偏旁部首补充
30.47%

30.47%

128 39
康熙部首
88.39%

88.39%

224 198
中日韩符号和标点
64.06%

64.06%

64 41
平假名
96.88%

96.88%

96 93
片假名
100%

100%

96 96
片假名音标扩展
100%

100%

16 16
圈型中日韩字母和月份
11.72%

11.72%

256 30
中日韩统一表意文字扩展A
0.02%

0.02%

6592 1
中日韩统一表意文字
22.31%

22.31%

20992 4683
拉丁文扩充-D
2.23%

2.23%

224 5
中日韩兼容表意文字
0.39%

0.39%

512 2
字母变体显现形式
8.75%

8.75%

80 7
竖式标点
6.25%

6.25%

16 1
中日韩兼容形式
9.38%

9.38%

32 3
半形和全形字符
67.92%

67.92%

240 163
特殊区域
12.5%

12.5%

16 2
假名补充
0.78%

0.78%

256 2
数学用字母数字符号
1.76%

1.76%

1024 18
中日韩统一表意文字扩展B
0.01%

0.01%

42720 6
合计:
10.18%

10.18%

78288 7966