HanaMinB-Regular Version 1.10111 (KDP 実験版) 总共48710个字符码位,分配在以下区块:
区块 百分比 总码位数 总字符数
基本拉丁文
4.69%

4.69%

128 6
中日韩符号和标点
1.56%

1.56%

64 1
平假名
1.04%

1.04%

96 1
片假名
1.04%

1.04%

96 1
中日韩统一表意文字扩展A
2.91%

2.91%

6592 192
中日韩统一表意文字
4.21%

4.21%

20992 883
中日韩兼容表意文字
0.59%

0.59%

512 3
中日韩统一表意文字扩展B
99.98%

99.98%

42720 42710
中日韩统一表意文字扩展C
99.71%

99.71%

4160 4148
中日韩统一表意文字扩展D
99.55%

99.55%

224 223
中日韩兼容表意文字补充
99.63%

99.63%

544 542
合计:
63.98%

63.98%

76128 48710